หน้าแรก
   
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   
  ศูนย์บริการร่วม กค
   
  ศูนย์วายุภักษ์ฟ้าใส
   
  คู่มือประชาชนฯ
   
  กองทุนรวมวายุภักษ์
   
  กฎหมายกระทรวงการคลัง
   
  ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ 1359
   
  ศูนย์ราชการใสสะอาด
   
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.กค.
   
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   
  การออกตราสารหนี้ภาครัฐ
   
  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยฯ
   
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   
สำนักงานเศรษฐฏิจการคลัง
   
  ร้องเรียน
   
กรมบัญชีกลาง
   
  รับเรื่องร้องเรียน
   
กรมสรรพากร
   
  บริการข้อมูล
   
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
   
  RD Call Center 1161
   
  สอบถามปัญหา/แนะนำ/ร้องเรียน (ติดต่อกรมสรรพากร)
   
  Operator กลางประจำหน่วยงานสรรพากร
   
กรมสรรพสามิต
   
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
   
  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   
  ถาม-ตอบ กฎหมายภาษีสรรพสามิต
   
  ส่งเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ผ่านเว็บไซต์
   
กรมศุลกากร
   
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
   
  ศูนย์บริการกรมศุลกากร
   
  ข้อเสนอแนะปรับปรุงการให้บริการศุลกากร
   
กรมธนารักษ์
   
  ขั้นตอนการขอรับบริการกรมธนารักษ์
   
  ร้องทุกข์/ร้องเรียน กรมธนารักษ์
   
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
   
  ศูนย์ประสานงานฯ กรรมการรัฐวิสาหกิจ
   
   
 
Copyright @ 2014 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ 0-2223-2000 โทรสาร 0-2223-5241