หน้าแรก
   
 
กระทรวงอุตสาหกรรม
   
  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
   
สำนักงานปลัดกระทรวง
   
  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
   
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   
  รับเรื่องร้องเรียน
   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   
  สอบถามข้อมูล/เรื่องร้องเรียน
   
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   
  รับข้อร้องเรียน
   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   
  รับแจ้ง/ร้องเรียน
   
 
Copyright @ 2014 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ 0-2223-2000 โทรสาร 0-2223-5241