หน้าแรก
   
 
กระทรวงมหาดไทย
   
  ระบบค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์กระทรวงมหาดไทย
   
  ระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
   
  ค้นหาข้อมูลกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
   
  ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
   
  สารคดีโทรทัศน์ รายการมหาดไทยชวนรู้
   
  รายการมหาดไทยชวนรู้ ผ่านทางวิทยุ
   
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท.
   
  ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
   
กรมการปกครอง
   
  ระบบสถิติทางการทะเบียน
   
  บริการตรวจสอบข้อมูล
   
  ปรึกษาปัญหาด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 1548
   
  ตู้ ป.ณ.44 ปณฝ.มหาดไทย 10200
   
  ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามนโยบาย ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม
   
  ระบบรับข้อเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตกระบวนงานขออนุญาตซื้ออาวุธปืน เขต กทม.
   
  แจ้งเบาะแสเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
   
กรมการพัฒนาชุมชน
   
  เว็บไซต์หมู่บ้านไทย
   
  คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
   
  บทความงานพัฒนาชุมชน
   
  ตารางรายการทีวี พช.
   
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
  ข้อมูลเงินบำนาญ
   
  ระบบฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย
   
  ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท จปฐ./กชช.2ค
   
  ร้องเรียน-แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนจริยธรรม
   
กรมที่ดิน
   
  การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
   
  เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนอาคารชุด
   
  การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
   
  ข้อมูลที่ดินสำหรับคนต่างด้าว
   
  การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา
   
  บทความต่าง ๆ
   
  กฎหมายน่ารู้
   
 
ระเบียบ
   
 
ประกาศ
   
 
รวมกฎกระทรวง
   
 
พระราชกฤษฎีกา
   
 
พระราชบัญญัติ
   
  คู่มือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
   
  งานจดทะเบียนกลาง
   
  คำแนะนำเบื้องต้นในการไปสำนักงานที่ดิน
   
  หลักฐานการขอจดทะเบียน
   
  ประเภทการจดทะเบียน
   
  ขั้นตอนการจดทะเบียน
   
  ค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร
   
  การรังวัด รวม แบ่งแยก สอบเขตที่ดิน
   
  การอายัดที่ดิน
   
  การมอบอำนาจ
   
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
   
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
   
  ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
   
  การขอทราบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
   
  ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดิน
   
  ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด
   
  แนวทางการจดทะเบียนและตัวอย่างคำขอสัญญา
   
  คลินิกประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
   
  ค้นหาข้อมูลที่ดิน
   
  โครงการการให้บริการประชาชน
   
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมที่ดิน
   
  ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ
   
  download หนังสือมอบอำนาจ
   
  สืบค้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน
   
  ร้องเรียน - ร้องทุกข์
   
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
  e-Map (ระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน e-report)
   
  ระบบบริการแจ้งเหตุสาธารณภัย
   
  ระบบฐานข้อมูลสาธารณภัย
   
  สารสนเทศภูมิศาสตร์
   
  Download ข้อมูลต่าง ๆ
   
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
  ศูนย์ประสานความเสมอภาคหญิงชาย
   
  ผังรายการเสียงตามสาย
   
  สื่อการเรียนรู้ (e-Learning)
   
  กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัย มท. (ตัวชี้วัด)
   
  สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย
   
  รายงานเพลิงไหม้พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่สุริน
   
  ร้องเรียน - ร้องทุกข์
   
กรมโยธาธิการและผังเมือง
   
  ฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม
   
  บริการดาวน์โหลดข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม และแผนที่ แผนผัง ท้ายกฎกระทรวง
   
  กฏกระทรวงผังเมืองรวมที่ประกาศใหม่
   
  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง
   
  ยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผังเมืองรวมทางระบบอินเทอร์เน็ต
   
  การบริการข้อมูลดิจิตอล
   
  ฐานข้อมูลและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ายกฎกระทรวง
   
  แนะนำงานบริการประชาชน
   
  ศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
  ศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
  ข้อมูลด้านการเงินการคลังท้องถิ่น
   
  สรุปข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
  สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
  สรุปข้อมูลด้านสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
  สรุปข้อมูลด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
  สรุปข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
   
  E-book สถ.
   
  ติดต่อเรา
   
การไฟฟ้านครหลวง
   
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   
  ช่องทางชำระค่าไฟฟ้า
   
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
  แบบขอใช้ไฟฟ้า
   
  แบบขอเปลี่ยนผู้ใช้ไฟฟ้า
   
  การคิดค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
   
  การขอใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
   
  อัตราค่าบริการ
   
  สถานที่ตั้ง กฟน.เขต
   
  สถานที่ตั้ง กฟน. สาขาย่อย
   
  ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ
   
  ตำแหน่ง EV Station
   
  อัตราค่าไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
   
  ค่า ft
   
  การคำนวณค่าไฟฟ้า
   
  อื่น ๆ เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
   
  ประกาศดับไฟ
   
  MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวง
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   
  e-Application
   
  PEA e-Pay
   
  ค้นหาแผนที่สำนักงาน
   
  Knowledge Base Management
   
  ค่า ft
   
  ประกาศดับไฟ
   
  เปิดให้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือ
   
  ช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้า
   
  แจ้งข้อร้องเรียน
   
  1129 PEA Call Center
   
การประปานครหลวง
   
  บริการของ กปน.
   
  หน่วยงานที่ให้บริการ
   
  ชำระค่าน้ำทาง Internet
   
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   
  พื้นที่น้ำไม่ไหล
   
  คลินิกน้ำสะอาด
   
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
   
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
   
  คุณภาพน้ำดิบ
   
  1125 MWA Call Center
   
  รับเรื่องร้องเรียน
   
การประปานครหลวง
   
  บริการของ กปน.
   
  หน่วยงานที่ให้บริการ
   
  ชำระค่าน้ำทาง Internet
   
  แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   
  พื้นที่น้ำไม่ไหล
   
  คลินิกน้ำสะอาด
   
  บริการอิเล็กทรอนิกส์
   
  แผนที่ตำแหน่งหัวดับเพลิง
   
  คุณภาพน้ำดิบ
   
  1125 MWA Call Center
   
  รับเรื่องร้องเรียน
   
การประปาส่วนภูมิภาค
   
  คู่มือการให้บริการประชาชน
   
  ประเภทของผู้ใช้น้ำ
   
  เงื่อนไขในการใช้น้ำ
   
  ขอติดตั้งประปาใหม่
   
  แบบฟอร์มคำขอต่าง ๆ
   
  มาตรฐานน้ำประปาของ กปน.
   
  ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา
   
  พื้นที่น้ำประปาดื่มได้
   
  อัตราค่าน้ำ
   
  ตรวจสอบค่าน้ำ
   
  โปรแกรมคิดค่าน้ำ
   
  ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ
   
  โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ
   
  ช่องทางชำระเงินค่าน้ำประปา
   
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค
   
องค์การตลาด
   
  ชุมชนยิ้ม
   
  สาระน่ารู้
   
   
 
Copyright @ 2014 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ 0-2223-2000 โทรสาร 0-2223-5241